+48 (22) 49-84-950

516 171 939

EVERYONE IS WELCOME!

SUKCES Szkolenia - Językowe Sp. z o. o. |  Privacy Policy

REGULAMIN ZAJĘĆ GRUPOWYCH DLA DZIECI

 

 

 

1. Firma „SUKCES - Szkolenia Językowe" oferuje zajęcia dydaktyczne z języka angielskiego, które odbywają się dwa razy w tygodniu po godzinie lekcyjnej.

 

 

2.  Firma Sukces zapewnia wykwalifikowaną kadrę, która dokona wszelkich starań, aby nauczanie języków obcych odbywało się rzetelnie i profesjonalnie.

 

 

3. Materiały dydaktyczne

 

3.1           Lektorzy firmy SUKCES – Szkolenia Językowe korzystają z podręczników oraz zeszytów ćwiczeń, a także z innych uzupełniających materiałów.

 

3.2           Uczniowie zobowiązani są do zakupu podręcznika i zeszytu ćwiczeń. Zakupu można dokonać

we własnym zakresie lub w siedzibie firmy ze zniżką.

 

3.3           Dla osób, które  uiszczą opłatę za cały semestr z góry, oferujemy podręcznik i ćwiczenia gratis.

 

3.4           Pozostałe materiały dydaktyczne firma SUKCES – Szkolenia Językowe udostępnia we własnym zakresie.

 

 

4. Nieobecności oraz odwoływanie zajęć

 

4.1           Nieobecność ucznia

 

·         W przypadku absencji ucznia firma nie zwraca pieniędzy.

 

·         W miarę możliwości stracona lekcja może być odrobiona w innej grupie o takim samym poziomie zaawansowania.

 

·         Firma Sukces zobowiązuje się do przekazania uczniowi materiałów wykorzystanych w czasie zajęć oraz bezpłatnych konsultacji z lektorem. Konsultacje mają  na celu  pomóc osobom nieobecnym na zajęciach lub chcącym nadrobić braki w realizowanym materiale . Nie mają one jednak formy indywidualnych lekcji. Są  to krótkie spotkania z lektorem.

 

·         Dla dzieci, które potrzebują pomocy w przyswojeniu materiału z lekcji lub chcą dobrze przygotować się do klasówki, firma SUKCES organizuje także bezpłatne ogólnodostępne dyżury lektorów.

 

4.2           Nieobecność całej grupy

 

·         W przypadku planowanej nieobecności CAŁEJ GRUPY spowodowanej przez niespodziewane okoliczności, które nie zostały wzięte pod uwagę w czasie planowania harmonogramu zajęć w danym miesiącu, (np. wycieczka całej klasy do kina lub muzeum), grupa  zobowiązana jest powiadomić o tym do godziny 17:30 poprzedniego dnia roboczego. Fakt ten zobowiązany jest zgłosić rodzic dziecka w sekretariacie szkoły SUKCES osobiście lub telefonicznie.

 

·         W przypadku takiego powiadomienia firma SUKCES – Szkolenia Językowe zobowiązuje się do ustalenia terminu odrobienia tychże zajęć

 

·         Jeśli szkoła SUKCES – Szkolenia Językowe nie zostanie powiadomiona o nieobecności grupy, zajęcia nie zostaną odrobione ani nie zostanie zwrócony za nie koszt.

 

4.3           W przypadku odwołania zajęć z winy firmy SUKCES – Szkolenia Językowe, lekcje będą odrabiane

w innym terminie lub koszt zostanie przeniesiony na następny cykl rozliczeniowy, a w razie takiej niemożliwości zostanie zwrócony.

 

 

5. Zasady dokonywania płatności oraz rabaty

 

           Przy obliczaniu i wpłacaniu wynagrodzenia obowiązują miesięczne okresy rozliczeniowe.

 

5.1           Koszt jednej godziny lekcyjnej w grupie 4-7 osobowej to 29 zł / 45 min

 

5.2.W przypadku zmniejszenia się w trakcie kursu liczby osób w grupie poniżej minimalnej liczby, firma  ma prawo ją rozwiązać  lub połączyć  z inną grupą na tym samym poziomie zaawansowania. W przypadku rozwiązania grupy Firma Sukces– Szkolenia Językowe zwraca pieniądze za niezrealizowane zajęcia.

 

 

5.2           Zniżki:

 

Zniżki obowiązują tylko w przypadku terminowego regulowania płatności  –

 

          do 10 każdego miesiąca, w  którym odbywa się nauka!

 

          Zniżka semestralna do końca miesiąca, w którym rozpoczęły się zajęcia.

 

·         Zniżka rodzinna - 10% rabatu dla członków rodziny (rodzic lub rodzeństwo)

 

·         Zniżka za kontynuację – 5% rabatu dla osób kontynuujących naukę w naszej szkole

 

·         Zniżka semestralna  - 5% rabatu dla osób opłacających cały semestr z góry + podręcznik i ćwiczenia gratis

 

·         Zniżka za dowód – zniżka 7% dla osób zameldowanych w Ząbkach

 

·         Zniżki nie sumują się (klient może wybrać tylko jedną z nich)

 

·         Miesięczna opłata za przy prowadzanie i odprowadzanie dzieci  na zajęcia wynosi  15 zł w S.P. 1 w Ząbkach  i 15 zł w S.P. 3 w Ząbkach i jest niezależna od liczby zajęć w miesiącu.

 

5.3           Kaucja - opłata o równowartości trzech zajęć.

 

·         Kaucję wpłaca się podczas uiszczania pierwszej opłaty za zajęcia.

 

·         Kaucja nie podlega zwrotowi w postaci pieniędzy, jest ona  wykorzystana podczas ostatnich trzech zajęć w roku szkolnym lub jest opłatą za ostatnie trzy zajęcia licząc od momentu  rezygnacji.

 

·         Kaucja ma na celu zabezpieczenie  zarówno interesu firmy SUKCES, jak i jej klientów w sytuacjach, kiedy grupę opuszcza jeden lub więcej z jej uczestników.

 

·         Klienci, którzy opłacą naukę za cały semestr nie podlegają wymogowi uiszczenia kaucji.

 

5.4           Wysokość opłaty za dany miesiąc uzależniona jest od liczby zajęć. Liczba zajęć w danym miesiącu uzależniona jest od ilości dni roboczych tygodnia w tym miesiącu, na które zaplanowane są zajęcia, np. jeśli zajęcia odbywają się w poniedziałki i środy, a w miesiącu październiku tychże dni jest 8, za tyle zajęć należy uiścić opłatę.

 

5.5           Comiesięczne płatności powinny być dokonywane do 10-tego każdego miesiąca, w którym odbywają się zajęcia.  Płatność semestralna powinna być dokonana do 14 dni od momentu rozpoczęcia nauki.

 

5.6           Opóźnienie w uregulowaniu opłaty za kurs  przekraczające umówiony  termin o 14 dni powoduje zawieszenie procesu kształcenia do czasu uregulowania należności, chyba że termin płatności zostanie przesunięty za zgodą firmy SUKCES - Szkolenia Językowe.

 

 

6. Rezygnacja

 

6.1           Rezygnacja z zajęć wymaga zgłoszenia w formie pisemnej lub ustnej jedynie w sekretariacie firmy SUKCES – Szkolenia Językowe (sekretariat czynny jest od pon. do pt 10-18) i może być dokonana tylko przez  rodzica lub opiekuna.

 

6.2           Lektorzy nie są upoważnieni do przyjmowania rezygnacji.

 

6.3           Rozliczenie opłat za naukę odbywa się miesięcznie, stąd rezygnacja w trakcie miesiąca skutkuje koniecznością opłacenia wszystkich zajęć przypadających na dany miesiąc, z odliczeniem wpłaconej kaucji.

 

6.4           Rezygnacja w przypadku opłaty semestralnej skutkuje ponownym rozliczeniem zajęć na tych samych zasadach, co w przypadku rozliczenia miesięcznego, a więc oznacza utratę 5 % zniżki oraz konieczność uiszczenia opłaty za podręczniki.

 

 

7. Po zakończeniu cyklu nauki firma SUKCES – Szkolenia Językowe zobowiązuje się do wydania świadectwa ukończenia nauki na danym poziomie pod warunkiem,  że uczeń pozytywnie zaliczy test końcowy.  

 

 

8. SUKCES – Szkolenia Językowe zapewnia opiekę nad dziećmi w czasie trwania zajęć.

 

·         Firma ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze na zajęcia i w drodze powrotnej wyłącznie po wykupieniu abonamentu na przyprowadzanie i odprowadzanie dzieci,

 

·         Dzieci mające wykupiony abonament mają obowiązek czekać na opiekuna w wyznaczonym miejscu oraz stosować się do jego poleceń i zasad bezpieczeństwa.

 

 

9. W przypadku zmian numeru kontaktowego i/lub adresu e-mail rodzic/opiekun dziecka zobowiązany jest poinformować firmę SUKCES – Szkolenia Językowe o tychże zmianach.

 

 

Podpisując regulamin akceptuję warunki zajęć i zobowiązuję się do jego przestrzegania oraz wyrażam zgodę na przechowywanie moich danych osobowych, zebranych w trakcie rekrutacji, dla celów realizacji programu nauczania, archiwizacji oraz wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć, imienia i nazwiska mojego dziecka na stronie internetowej lub w innych materiałach promocyjnych. Administratorem danych jest „SUKCES Szkolenia Językowe” z siedzibą w Ząbkach, przy ul. Malczewskiego 6. Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych  oraz ich poprawiania w przypadku gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.

SUKCES Szkolenia Językowe to najlepsza szkoła językowa dla dzieci, młodzieży i dorosłych i wszyscy o tym wiedzą :)