+48 (22) 49-84-950

516 171 939

EVERYONE IS WELCOME!

SUKCES Szkolenia - Językowe Sp. z o. o. |  Privacy Policy

REGULAMIN ZAJĘĆ GRUPOWYCH

 

1. Firma „SUKCES – Szkolenia Językowe” oferuje zajęcia dydaktyczne z języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego, które odbywają się dwa razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne (45  minut x 2).

 

 

2. Firma Sukces zapewnia wykwalifikowaną kadrę, która dokona wszelkich starań aby nauczanie języków obcych odbywało się rzetelnie i profesjonalnie.

 

 

3. Materiały dydaktyczne

 

3.1           Lektorzy firmy SUKCES – Szkolenia Językowe korzystają z podręczników oraz zeszytów ćwiczeń, a także z innych uzupełniających materiałów. Współpracujemy na stałe z wydawnictwem Macmillan Education.

 

3.2           Studenci zobowiązani są do zakupu podręcznika i zeszytu ćwiczeń. Zakupu można dokonać we własnym zakresie lub w siedzibie firmy z 20% zniżką.

 

3.3           Dla osób, które  uiszczą opłatę za cały semestr z góry, oferujemy podręcznik i ćwiczenia gratis.

 

3.4           Pozostałe materiały dydaktyczne firma SUKCES – Szkolenia Językowe udostępnia we własnym zakresie.

 

 

4. Nieobecności

 

4.1           Nieobecność uczestnika na zajęciach

 

W przypadku absencji uczestnika firma nie zwraca pieniędzy.

W miarę możliwości stracona lekcja może być odrobiona w innej grupie o takim samym poziomie zaawansowania.

Firma Sukces zobowiązuje się to przekazania uczestnikowi materiałów wykorzystanych w czasie zajęć oraz bezpłatnych konsultacji z lektorem. Konsultacje mają  na celu  pomoc osobom nieobecnym na zajęciach lub chcącym nadrobić braki w realizowanym materiale . Nie mają one jednak formy indywidualnych lekcji. Są  to krótkie  spotkania z lektorem.  

 

 

5. Zasady dokonywania płatności oraz rabaty

 

5.1           Koszt jednej godziny lekcyjnej w grupie 4-7 osobowa to 29 zł / 45 min

 

5.2           Zniżki

 

Zniżka rodzinna – 10% rabatu dla członków rodziny

Zniżka za kontynuację – 5% rabatu dla osób kontynuujących naukę w naszej szkole

Zniżka semestralna  – 5% rabatu dla osób opłacających cały semestr z góry + podręcznik i ćwiczenia gratis

Zniżka za dowód – Zniżka 7% dla osób zameldowanych w Ząbkach

Zniżki nie sumują się (klient może wybrać tylko jedną z nich)

 

5.3           Kaucja – opłata o równowartości 3 zajęć

 

Kaucję wpłaca się podczas uiszczania pierwszej opłaty za zajęcia.

Kaucja nie podlega zwrotowi w postaci pieniędzy, jest ona  wykorzystana podczas ostatnich sześciu zajęć w roku szkolnym lub jest opłatą za ostatnie sześć zajęć licząc od momentu  rezygnacji.

Kaucja ma na celu zabezpieczenie  zarówno interesu firmy SUKCES jak i jej klientów w sytuacjach kiedy grupę opuszcza jeden lub więcej z jej uczestników.

Klienci, którzy opłacą naukę za cały semestr nie podlegają wymogowi uiszczenia kaucji.

5.4           Wysokość opłaty za dany miesiąc uzależniona jest od liczby zajęć. Liczba zajęć w danym miesiącu uzależniona jest od ilości dni roboczych tygodnia w tym miesiącu, na które zaplanowane są zajęcia, np. jeśli zajęcia odbywają się w poniedziałki i środy, a w miesiącu październiku tychże dni jest 8, za tyle zajęć należy uiścić opłatę.

 

5.5           Comiesięczne płatności powinny być dokonywane do 10-tego każdego miesiąca, w którym odbywają się zajęcia. Płatność semestralna powinna być dokonana do 14 dni od momentu rozpoczęcia nauki.

 

5.6           Opóźnienie w uregulowaniu opłaty za kurs  przekraczające umówiony  termin o 14 dni, powoduje zawieszenie procesu kształcenia do czasu uregulowania należności, chyba że termin płatności zostanie przesunięty za zgodą firmy SUKCES – Szkolenia Językowe.

 

 

6. Rezygnacja

 

6.1           Rezygnacja z zajęć wymaga zgłoszenia w formie pisemnej lub ustnej jedynie w sekretariacie firmy SUKCES – Szkolenia Językowe, (sekretariat czynny jest od pon. do pt 10-18) .

 

6.2           Lektorzy nie są upoważnieni do przyjmowania rezygnacji.

 

6.3           Rozliczenie opłat za naukę odbywa się miesięcznie, stąd rezygnacja w trakcie miesiąca skutkuje koniecznością opłacenia wszystkich zajęć przypadających na dany miesiąc, z odliczeniem wpłaconej kaucji.

 

6.4           Rezygnacja w przypadku opłaty semestralnej skutkuje ponownym rozliczeniem zajęć na tych samych zasadach, co w przypadku rozliczenia miesięcznego, a więc oznacza utratę 5 % zniżki oraz konieczność uiszczenia opłaty za podręczniki.

 

 

7. Po zakończeniu cyklu nauki firma SUKCES – Szkolenia Językowe zobowiązuje się do wydania świadectwa ukończenia nauki na danym poziomie pod warunkiem, że uczeń pozytywnie zaliczy TEST końcowy.

 

 

8. W przypadku zmian numeru kontaktowego i/lub adresu e-mail uczestnik zobowiązany jest poinformować firmę SUKCES – Szkolenia Językowe o tychże zmianach.

 

 

9. Podpisując regulamin akceptuję regulamin zajęć i zobowiązuję się do jego przestrzegania oraz wyrażam zgodę na przechowywanie moich danych osobowych, zebranych w trakcie rekrutacji, dla celów realizacji programu nauczania oraz archiwizacji. Administratorem danych jest „SUKCES Szkolenia Językowe” z siedzibą w Ząbkach, przy ul. Malczewskiego 6. Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych  oraz ich poprawiania w przypadku gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.

SUKCES Szkolenia Językowe to najlepsza szkoła językowa dla dzieci, młodzieży i dorosłych i wszyscy o tym wiedzą :)